Stadgar för Föreningen Dalby 

§1 Firma


Föreningens firma är Föreningen Dalby§2 Säte


Föreningen har sitt säte i Trosa Kommun§3 Ändamål


Föreningen Dalby är en ideell förening som har till sitt ändamål att ge funktionshindrade stöd, omsorg och service i boendet och dagverksamhet samt terapi, undervisning och stöd på fritiden. Föreningen tillhandahåller ett för de funktionshindrade väl anpassat boende i en av föreningen ägd fastighet.


Verksamheten grundar sig på en helhetssyn som bygger på läkepedagogik och socialterapeutisk verksamhet baserad på Rudolf Steiners antroposofi.§4 Medlemskap


Föreningens styrelse beslutar om medlemskap efter skriftlig ansökan. Till medlem kan förutom omsorgstagare, boende och medarbetare i Dalby den antas som är förälder, anhörig eller god man till omsorgstagare eller boende på Dalby.


Medlem som inte fullgör sina ekonomiska åligganden eller på annat sätt motverkar föreningens verksamhet kan uteslutas. Beslut om uteslutning fattas av föreningsstämma.§5 Medlemsavgift


Medlemsavgiften fastställes årligen av föreningsstämman.§6 Räkenskapsår


Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår är lika med kalenderår.§7 Föreningsstämma


Ordinarie föreningsstämma skall äga rum senast den 15 juni. Skriftlig kallelse med förslag till dagordning samt verksamhets- och förvaltningsberättelse skall utsändas till alla medlemmar senast två


veckor före föreningsstämman och ska åtföljas av styrelsens årsredovisning samt revisionsberättelse.


Föreningens medlemmar kan väcka motioner till ordinarie föreningsstämma. Motioner ska, för att kunna behandlas vid föreningsstämman, skriftligen inges till styrelsen senast en månad före stämman.Vid föreningsstämman skall följande ärenden behandlas:


1. Val av ordförande vid föreningsstämman


2. Val av sekreterare


3. Val av justerare


4. Upprättande av röstlängd


5. Frågan om föreningsstämman blivit utlyst i stadgeenlig ordning.


6. Fastställande av dagordning.


7. Styrelsens årsredovisningshandlingar


8. Föredragning av revisionsberättelse


9. Fastställande av resultat och balansräkning samt beslut i anledning av årets resultat


10. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet 


11. Val av styrelsens ordförande jämte övriga styrelseledamöter


            och eventuella suppleanter


12. Val av revisor


13. Fastställande av medlemsavgift


14. Behandling av styrelsens framlagda förslag


15. Behandling av inkomna motioner


16. Övriga frågorVarje medlem äger en röst. Beslut på föreningsstämman och extra föreningsstämma fattas, om inte annat följer av dessa stadgar, med en enkel majoritet. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst.


Mötet är beslutsmässigt om minst ¾ av medlemmarna är närvarande.§8 Extra föreningsstämma


Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra föreningsstämma. Styrelsen är skyldig att kalla till extra föreningsstämma om revisor eller minst två medlemmar begär det. Sådan framställan skall vara skriftlig och innehålla skälen för begäran.När styrelsen mottagit en sådan begäran skall den inom 14 dagar kalla till sådant möte att hållas inom en månad från kallelsen. Kallelse med förslag på föredragningslista skall skriftligen tillställas medlemmarna senast 7 dagar före mötet.Underlåter styrelsen att utfärda föreskriven kallelse får den som gjort framställningen utfärda kallelse i enlighet med föregående stycke. Extra föreningsstämma kan endast besluta i ärenden som angivits i kallelsen. Om rösträtt vid extra föreningsstämma och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i §7.§9 Styrelsen


Föreningsstämman utser styrelse, bestående av minst 3 och högst 5 ordinarie ledamöter. Styrelseledamot skall vara medlem i föreningen.Ordförande utses av föreningsstämman. Övriga poster fördelas inom styrelsen.Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller om minst halva antalet ledamöter begärt det.Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst ¾ av antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens ledamöter är eniga om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.§10 Styrelsens uppgifter


Föreningens styrelse ansvarar för föreningens organisation och förvaltning av föreningens intressen och ska ta initiativ till sådana åtgärder som främjar föreningens syften. Styrelsen ska se till att föreningens bokföring och medelsförvaltning är ordnade på ett betryggande sätt. Det åligger styrelsen att verkställa av föreningsstämman fattade beslut. Föreståndaren för Dalby utses av styrelsen och har till uppgift att ansvara för den löpande verksamheten enligt de riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar.§11 Firmateckning


Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen av den eller de som styrelsen utser.§12 Räkenskaper och årsredovisning 


Föreningens räkenskaper avslutas för varje verksamhetsår. Styrelsen skall före den 28 februari året närmast efter verksamhetsårets utgång upprätta årsredovisning med verksamhetsberättelse, resultaträkning och balansräkning. Årsredovisningen skall senast den 1 mars överlämnas till föreningens revisor.§13 Revisor


Föreningens revisor skall vara kvalificerad (godkänd eller auktoriserad).§14 Stadgeändring


Beslut om stadgeändring fattas antingen med enhälligt beslut på ordinarie föreningsstämma eller extra föreningsstämma, eller med två tredjedels majoritet på två varandra följande föreningsstämmor varav ett kan vara extra föreningsstämma. Tiden mellan dessa två stämmor bör vara 6 månader.   §15 Föreningens upplösning


Beslut om föreningens upplösning kan fattas antingen med enhälligt beslut på ordinarie föreningsstämma eller extra föreningsstämma, eller med två tredjedels majoritet på två varandra följande föreningsstämmor varav ett kan vara extra föreningsstämma. Tiden mellan dessa två stämmor bör vara 6 månader. 
COPYRIGHT (©) 2012 Föreningen Dalby. Siteadmin Emil